Skip to content

คณะกรรมการอำนวยการ
ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5@4x-8
6@4x-8
Asset 32@4x-8
1@4x-8
10@4x-8
7_1@4x-8
Asset 34@4x-8
8@4x-8
Asset 33@4x-8

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11@4x-8
Asset 24@4x-8
Asset 32@4x-8
14@4x-8
15@4x-8
16@4x-8
17@4x-8
14@4x-8
15@4x-8
16@4x-8
17@4x-8
Asset 32@4x-8
Asset 35@4x-8