Skip to content

Statistic SCFC Center

สถิติที่น่าสนใจ ประจำปี2565 – 2566

ที่มา : ข้อมูลโปรแกรม Thaicleftlink ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : สาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่ และข้อมูลโปรแกรม Thaicleftlink ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : คณะทันตะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และข้อมูลหน่วยนวัตกรรม ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่