Skip to content

บุคลากร
ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ผศ.นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน 2
2. นางสาววัชราภรณ์ สิทธิคำทับ
ธัญญกรณ์ นามวงศ์
3. นางสาวปนัดดา นันทวาสน์
6. นางสาวฤทัยรัตน์ คำลือ
11. นางสาวศวิตา ศรียอง
10. นางสาวสุภัคศิริ สุวิวัฒนา
3. นางสาวปนัดดา นันทวาสน์
13. นางสาวพรพนิต มีเนตร
สุภาภรณ์ ศรีไม้
5. นางสาวสินีนุช ช่างขาย
8. นายวิวัฒน์ชัย กาวีต๊ะ
13. นางสาวพรพนิต มีเนตร
11. นางสาวศวิตา ศรียอง
6. นางสาวฤทัยรัตน์ คำลือ
10. นางสาวสุภัคศิริ สุวิวัฒนา
12. นางสาวกุลสตรี ผูกพานิช
ธัญญกรณ์ นามวงศ์
12. นางสาวกุลสตรี ผูกพานิช
5. นางสาวสินีนุช ช่างขาย
8. นายวิวัฒน์ชัย กาวีต๊ะ
Asset 5@4x-8
สุภาภรณ์ ศรีไม้
Asset 2@4x-8
Asset 5@4x-8
Asset 2@4x-8