Skip to content

กิจกรรมการอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนาบุคลากรและร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาล

  • by

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม สภากาชาดไทย สปชส. เขต 1 เชียงใหม่ และโรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ITSC) และจัดประชุมในรูปแบบการสัมมนาแบบ Webinar เพื่อพัฒนาบุคลากรและร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาล เพิ่มองค์ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างอย่างเหมาะสม โดยมีคุณเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน