Skip to content

คุณแม่อย่าตกใจ!! ปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นได้ก็หายได้

  • by
ปัญหาการพูดไม่ชัด

เด็กปากแหว่งเพดานโหว่เนื่องจากมีปัญหาทางโครงสร้างของอวัยวะในการพูด ทำให้การทำงานของอวัยวะเหล่านี้ไม่ถูกต้อง เด็กไม่ได้หัดใช้อวัยวะในการพูดอย่างถูกต้อง เช่น การดูด การเคี้ยว การกลืน การเป่า ซึ่งเป็นพื้นฐานของพัฒนาการการใช้อวัยวะในการพูด เด็กปากแหว่างเพดานโหว่จึงมีความเสี่ยงต่อการมีปัญหาการพูด หลายอย่าง ได้แก่
ปัญหาพูดไม่ชัด
ปัญหาพูดเสียงขึ้นจมูก พูดเสียงอู้อี้ในจมูก
ปัญหาเสียงแหบ พูดเสียงเบา
ปัญหาจังหวะการพูด

https://twitter.com/home?lang=en
https://www.instagram.com/scfc_cmu/?igshid=1gjmtluz1dz3a