Skip to content

กิจกรรมการอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
(Patient care training for the collaborative networks in the 8 upper northern provinces)

หัวข้อการบรรยาย

เอกสาร

บันทึก

Session 1

รู้จักภาวะปากแหว่งและเพดานโหว่

และแนวทางการรักษา

ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่

โดย แพทย์หญิง จิรกานต์ เจริญวิชา ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

Watch

Session 2

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องรูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปาก

ผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่

ของหน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่

โดย ทันตแพทย์หญิง อัมพร เดชพิทักษ์

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมกับเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ

ทพญ.วสุนธรี ขันธรรม และ ทพญ.ธณัชช์ปิยา สมสุข

โรงพยาบาลนครพิงค์

ทพ.นรินทร์ ไชยประดิษฐ์ และทพญ.สริยาภรณ์ จันทร์ศรี

โรงพยาบาลจอมทอง

ทพญ.อุบลวรรณ เสริมชัยวงศ์ โรงพยาบาลฝาง

ทพญ.กณิตนันท์ สุนันต๊ะ โรงพยาบาลสันป่าตอง

ทพญ.นันทิยา เสถียรวุฒิวงศ์ โรงพยาบาลหางดง

Watch

Session 3

เทคโนโลยีในการค้นหาติดตามและแนวทางการส่งต่อ

ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

โดย ผศ.นพ กฤษณ์ ขวัญเงิน

ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า

และกะโหลกศีรษะ

Download Watch

Session 4

บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่

โดย คุณพรพรรณ ดาศรี งานการพยาบาลผู้กุมารเวชศาสตร์

คุณนภาพร ติคำ งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์

คุณพิชชาวรรณ เหล่าชัยเจริญผล

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน

Download Watch

Session 5

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน การบริหารจัดการงบประมาณ

ในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

โดย คุณวลัยรัตน์ ไชยฟู รองผู้อำนวยการ สปสช เขต 1

เชียงใหม่

Download Watch

Session 6

แนวทางการเบิกค่าเดินทางโครงการยิ้มสวยเสียงใส

โดย คุณวัชราภรณ์ สิทธิคำทับ

พยาบาลศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

Download Watch

คำถาม

คำตอบ

1.Q: หลังผ่าตัดงดดูด 3 สัปดาห์ ต้องให้อาหารทางสายยางใช่ไหมคะ
A: หลีกเลี่ยงการใส่ OG กับ NG ซึ่งหลังผ่าตัด แนะนำให้กินอาหารผ่าน syringe ผ่านทางข้างแก้ม ถ้าในเด็กบางคนที่มีปัญหาไม่ทานอาหารผ่าน syringe ให้ใช้ขวดนมเฉพาะสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด หรือให้ป้อนผ่านแก้ว
2. Q: กรณีเป็น cleft palate อย่างเดียว มีข้อพิจารณาในการใส่หรือไม่ใส่ เพดานเทียมไหมครับ
A: จะพิจารณาจากความรุนแรงของ cleft palate เป็นหลัก ดูความสะดวกและพิจารณาร่วมกับการหายใจ หากคนไข้หายใจไม่สะดวกจะไม่สามารถใส่อุปกรณ์ได้ เช่น cleft soft จะไม่พิจารณาใส่ แต่หากผู้ป่วย cleft palate complete จะใส่เพดานเทียม
3. Q: เรียนถาม สปสช ว่า Orthognathic surgery เบิกได้ไหมครับ
A: ในระบบหลักประกันสุขภาพ การจ่ายเพิ่มเติม ถ้าเป็นผู้ป่วยในสามารถเบิกตามรหัส DRG
4. Q: สอบถามครับอยากได้ตัวอย่างของการทำเรื่องเบิกกรณีทำ maxillary distraction ครับ
A: ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
5. Q: การเบิกเพดานเทียมสามารถเบิกได้กี่ชิ้นในคนไข้ 1 รายครับ เพราะบางครั้งคนไข้บางคนอาจต้องมีการเปลี่ยน obturator เพื่อทำการรักษา
A: สามารถเบิกได้ตามการใช้อุปกรณ์จริง
6. Q: ขออนุญาตสอบถามเรื่องการเบิกจ่ายเพื่อการประเมินการสั่นพ้องของเสียงในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีราคาสูงโดยใช้เครื่องมือ ไม่ทราบว่า เบิกจ่ายเกินจากเพดาน 3850 ปี ได้หรือไม่ครับ
A: ในระบบสปสช ที่กำหนดงบประมาณจะสามารถเบิกตามงบประมาณ หากต้องการเบิกจ่ายเพิ่มเติมต้องยื่นอุทธรณ์มายังทาง สปสช. โดยจะมีอนุกรรมการหลักประการสุขภาพ ดูแลเกี่ยวกับสิทธิการรักษา เพื่อพิจารณากรณีพิเศษโดยดำเนินการยื่นเอกสารเข้ามาในหน่วยงานเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมจากวงเงินที่กำหนดไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอีกครั้ง
7. Q: ขออนุญาตสอบถามว่า เด็กแรกเกิดเพดานโหว่ หมอเด็กบางท่านชอบให้ feed ทาง OG tube เพราะกลัวสำลัก แต่เพิ่งฟังวิทยากรว่าแนะนำให้ดูดจากนมแม่ แล้วจริงๆจำเป็นต้อง ให้ feed ทาง OG tube ในกรณีใด
A: ในกรณีที่ทารกไม่ควรให้นมทาง oral จำเป็นต้องให้ทางสายยาง คือ ในทารกที่มีปัญหาหายใจลำบาก, สำลักบ่อย (แม้ว่าจัดท่าอ้อมให้นมถูกวิธีแล้ว) แต่ถ้ากินได้เองแต่มีปัญหาน้ำหนักไม่ขึ้น จะปรับการให้นม(เพิ่มปริมาณหรือแคลอรี่)
8. Q: ในบางสถานพยาบาลที่ให้บริการแก้ไขการพูดเบื้องต้นโดยนักกิจกรรมบำบัด สามารถทำเรื่องเบิก ยสส.5 ให้ผู้ป่วยได้ไหม
A: สามารถเบิกได้ โดยพิมพ์เบิกเงินจากระบบ DMIS และนำใบให้ญาติผู้ป่วยเพื่อเดินทางไปเบิกเงินสนับสนุนที่สภากาชาดไทยได้
9. Q: หากต้องการใช้ Thai Cleft Link ต้องติดต่อยังไงครับ
A: สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เลยค่ะ
https://www.thaicleftlink.org/register
10. Q: ค่าเดินทางสำหรับค่าผ่าตัดกรณีผ่าตัดเพื่อปลูกกระดูกและผ่าตัดขากรรไกร สามารถเบิกค่าเดินทาง 1000 บาทได้ไหม
A: สามารถเบิกค่าเดินทางสำหรับการเข้ารับผ่าตัดได้ ผ่านระบบDMIS
11. Q: กรณีที่ใส่เครื่องมือปรับรูปจมูกหลังการผ่าตัดเย็บริมฝีปากแล้ว ไม่สามารถลงการบันทึกใน Dmis ได้ครับเพราะไม่มีหัวข้อให้เลือก รบกวนสอบถามว่าควรลงเป็นอะไรดีครับเพื่อให้ผู้ป่วยไปเบิกค่าเดินทางส่วนของ ยสส4
A: สามารถเบิกได้โดยการเบิกจ่าย หัวข้อทันตะกรรมอื่นๆ ที่จำเป็น โดยกรอกข้อมูลเพิ่มเติมระบุในหมายเหตุ
12.Q: คนไข้ต่างด้าวสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
A: แจ้งเป็น 2 กรณี 1. กรณีผู้ป่วยต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิใดๆ สามารถเบิกเงินได้จากงบประมาณที่ศูนย์แก้ไขฯ ได้รับจากองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร โดยต้องยื่นเรื่องที่ศูนย์แก้ไขความพิการเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ 2.กรณีต่างด้าวซื้อสิทธิ 30 บาท โดยสามารถส่งข้อมูลให้ทางศูนย์แก้ไขดำเนินการในระบบ เพื่อทำเรื่องเบิกยังสภากาชาดไทยได้
13. Q: มีเอกสาร/ไฟล์ หรือ สไลด์ ความรู้ของวันนี้ ไว้ในทบทวนไหมคะ
A: เอกสารสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์

https://scfc.cmu.ac.th/pct/

โดยเอกสารบาง session ไม่มีสไลด์ประกอบเนื่องจากมีภาพผู้ป่วยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เอกสาร โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์แก้ไขความพิการฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ขณะนี้ Onsite

     จำนวน 63 คน

ขณะนี้ Online

     จำนวน 151 คน

สถานที่

  • ห้องประชุม 201 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำกัดจำนวน 100 ท่าน)
  • Online by Zoom Webinar (ไม่จำกัดจำนวน)

ผู้จัดการประชุม

LOGO_SSJ
cmu-logo-th-extra
Medicine_CMU_Logo.svg
Asset 91@4x-8
Artboard 1@4x-8
Operation-Smile

ติดต่อสอบถาม

090-9845924 (มายด์)

scfc.opsp@gmail.com