Skip to content
banner_firstpagepng

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบ Smart Cleft Care ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

07 Feb 2023

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ผศ.นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการ บนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เข้าตรวจเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค : การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (PDSC Cleft lip cleft palate)

26 Jan 2023

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.นพ.ธนวัฒน์ วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ อ.ผ่องพรรณ จันธนสมบัติ ที่ปรึกษาสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น และ ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ทีมเยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในโอกาสเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค : การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (PDSC Cleft lip cleft palate) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะผู้บริหารจากมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand) มอบทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูด และโครงการที่สนับสนุนการผ่าตัด

27 Oct 2022

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ และ รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การ ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand) เนื่องในโอกาส มอบทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูด สำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีปัญหาด้านการพูดและการสื่อสาร โดยนักแก้ไขการพูด และโครงการที่สนับสนุนการผ่าตัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการพูดในผู้ป่วยที่มีภาวะเพดานโหว่ และเพิ่มช่องทางในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฝึกพูดอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม และ เข้าเยี่ยมชมการตรวจประเมินการพูดและการออกเสียง และเยี่ยมชมการเข้ารับการฝึกพูดของผู้ป่วย ณ ห้องตรวจเบอร์ 6 ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

152513974_1080483362429378_5307667645128930943_n
152513974_1080483362429378_5307667645128930943_n

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แรกเดิมก่อตั้งขึ้นในปี 2554 โดยกลุ่ม patient care team ที่ดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะทันตแพทย์ จัดตั้งความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ เพื่อช่วยรักษาดูแลผ่าตัดแก้ไขให้กับผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะปี 2558

protocal(1)
protocal(1)
protocal(1)