Skip to content
banner_firstpagepng1
152513974_1080483362429378_5307667645128930943_n

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แรกเดิมก่อตั้งขึ้นในปี 2554 โดยกลุ่ม patient care team ที่ดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะทันตแพทย์ จัดตั้งความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ เพื่อช่วยรักษาดูแลผ่าตัดแก้ไขให้กับผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะปี 2558 ได้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสร้างความร่วมมือเพื่อดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ จนได้รับรางวัลด้านเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก.พ.ร ในปี 2559 ได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์ภายใต้สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาขยายการทำงานในรูปแบบบูรณาการองค์ความรู้สหสาขาวิชาชีพมี  การพัฒนารูปแบบระบบเครือข่ายอย่างเป็นระบบและพัฒนาฐานข้อมูลโปรแกรมกลางในชื่อ Thaicleftlink เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อการทำงานร่วมกันของสหสาขาเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลการรักษาและวางแผนข้อมูลร่วมกัน