Skip to content

activity

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ฯ พร้อมทั้งทีม Operation Smile มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย ได้มีการหารือร่วมกับงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

  • by

เนื่องด้วยวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งทีม Operation Smile มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย ได้มีการหารือร่วมกับงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ป่วยเเละครอบครัวเชิงลึก รวมถึงการประเมินความช่วยเหลือผู้ป่วยเเละครอบครัวเเละการติดตามผู้ป่วยให้ได้รับการรักษา อย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมเเละติดตามครอบครัวผู้ป่วยที่อยู่ ในการดูเเล จำนวน 2 ครอบครัว รวมถึงการบรรยายให้ความรู้การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด เเละการวางเเผนการรักษาในระยะยาวให้กับผู้ป่วยเเละครอบครัว… Read More »ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ฯ พร้อมทั้งทีม Operation Smile มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย ได้มีการหารือร่วมกับงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม ในโอกาสได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2565

  • by

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ทพ. ดร.ปฐวี คงขุนเทียน ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม เนื่องในโอกาสได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

กิจกรรมค่ายฝึกพูด Speech Camp for Children with Cleft Lip and/or Palate ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการฝึกพูดจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในการคัดแยกปัญหาทางภาษา การพูดและการได้ยิน

  • by

ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ และ

กิจกรรมฝึกอบรม Pre-speech training for Occupational therapist (OT) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลปัญหาทางภาษา การพูดและการได้ยินของเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

  • by

ศูนย์เเก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม Pre-speech training for Occupational therapist (OT)

Operation Smile และมูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ และนำทีมไปเยี่ยมผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลรักษา

  • by

เนื่องด้วยวันที่ 7-8 มีนาคม 2565 Operation Smile และมูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมหารือวางแนวทางการดูแลรักษาการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ร่วมกับ สสจ.แม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลในพื้นที่แม่ฮ่องสอน

  • by

วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2564 ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมหารือ…

จัดประชุมบุคลากรเครือข่ายในการรักษาผู้ป่วยในชื่อ “โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ปากแหว่ง เพดานโหว่และการตรวจคัดกรองการได้ยิน”เพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการบนใบหน้า

  • by

เนื่องจากในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ทางโรงพยาบาลจอมทอง ได้มีการจัดประชุมบุคลากรเครือข่ายในการรักษาผู้ป่วยในชื่อ “โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ปากแหว่ง เพดานโหว่และการตรวจคัดกรองการได้ยิน”

จัดประชุมนำเสนอการใช้งานโปรเเกรมการจัดตารางการรักษาสำหรับผู้ป่วยปากเเหว่งเพดานโหว่ โปรเเกรมการเยี่ยมบ้าน การทำงานระบบ DMIS เเละหารือเเนวปฏิบัติการทำงานร่วมกันภายในของโรงพยาบาลฝาง

  • by

วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 ศูนย์เเก้ไขความพิการบนใบหน้าเเละกะโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่…

จัดอบรมหัวข้อ “Cleft lip and cleft palate patient management for good functional outcome” เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาล สร้างองค์ความรู้ ในการดูแลผู้ป่วย และการบรรยายจากศัลยเเพทย์ โสต สอ นาสิก นักเเก้ไขการพูด นักกิจกรรมบำบัด เเละทีมพยาบาล เป็นต้น

  • by

รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช หัวหน้าภาควิชาศัลยกรรมศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับ การ จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้