Skip to content

activity

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพเด็กที่มีภาวะปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ ภายใต้โครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” จ.เชียงใหม่ (รุ่นที่ 1)

  • by

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพเด็กที่มีภาวะปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ ภายใต้โครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” จ.เชียงใหม่ (รุ่นที่ 1) ในวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารตะหล้อม ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ประจำปี 2566

  • by

เนื่องจากศูนย์ฯ มีการประชุมกรรมการอำนวยการเป็นประจำทุกปีเพื่อการนำเสนอผลการดำเนินงานและปรึกษาประเด็นพิจารณาต่าง ๆ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการอำนวยการรับทราบ ดังนั้น จึงได้วางแผนกำหนดการประชุมประจำปี 2566 ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตารางเวลาได้อย่างเหมาะสม โดยมีหลักการ คือ การประชุมควรจัดอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และกำหนดการประชุมเกิดขึ้นรายไตรมาสจึงขอเสนอวันประชุมประจำปี ต่อคณะกรรมการศูนย์แก้ไขฯ เพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมฯ ดังนี้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบ Smart Cleft Care ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • by

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ผศ.นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการ บนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.พญ. พิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบ Smart Cleft Care ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร… Read More »พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบ Smart Cleft Care ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เข้าตรวจเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค : การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (PDSC Cleft lip cleft palate)

  • by

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.นพ.ธนวัฒน์ วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ อ.ผ่องพรรณ จันธนสมบัติ… Read More »สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เข้าตรวจเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค : การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (PDSC Cleft lip cleft palate)

คณะผู้บริหารจากมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand) มอบทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูด และโครงการที่สนับสนุนการผ่าตัด

  • by

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ และ รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การ ต้อนรับ… Read More »คณะผู้บริหารจากมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand) มอบทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูด และโครงการที่สนับสนุนการผ่าตัด

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 16

  • by

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 16 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 #ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ #คณะเเพทยศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ฯ พร้อมทั้งทีม Operation Smile มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย ได้มีการหารือร่วมกับงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

  • by

เนื่องด้วยวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งทีม Operation Smile มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย ได้มีการหารือร่วมกับงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ป่วยเเละครอบครัวเชิงลึก รวมถึงการประเมินความช่วยเหลือผู้ป่วยเเละครอบครัวเเละการติดตามผู้ป่วยให้ได้รับการรักษา อย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมเเละติดตามครอบครัวผู้ป่วยที่อยู่ ในการดูเเล จำนวน 2 ครอบครัว รวมถึงการบรรยายให้ความรู้การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด เเละการวางเเผนการรักษาในระยะยาวให้กับผู้ป่วยเเละครอบครัว… Read More »ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ฯ พร้อมทั้งทีม Operation Smile มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย ได้มีการหารือร่วมกับงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม ในโอกาสได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2565

  • by

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ทพ. ดร.ปฐวี คงขุนเทียน ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม เนื่องในโอกาสได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

กิจกรรมค่ายฝึกพูด Speech Camp for Children with Cleft Lip and/or Palate ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการฝึกพูดจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในการคัดแยกปัญหาทางภาษา การพูดและการได้ยิน

  • by

ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ และ