Skip to content

บุคลากรศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

  • by

บุคลากรศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ ได้มีการจัดอบรมและเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในการอบรมและประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม