Skip to content

ศูนย์แก้ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขอประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต ในการประชุมผู้บริหาร ให้กับบุคลากรเพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)

  • by


ศูนย์แก้ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขอประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต ในการประชุมผู้บริหาร ให้กับบุคลากรเพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ จัดประชุมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ เป็นผู้ให้ความรู้ โดยมุ่งเน้น สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร และบุคลากร มีการดำเนินงานและการบริหารงานโดยยึดหลักการตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะยังคงสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานทุกด้าน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและตามหลักธรรมาภิบาล
โดยการจัดประชุมครั้งนี้ มีวาระการประชุมเพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับบุคลากร ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด และผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี ทั้งก่อน ในขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันและอนาคต เพื่อป้องกันการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานโดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส