Skip to content

กำหนดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ประจำปี 2567

  • by

กำหนดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ประจำปี 2567

เนื่องจากศูนย์ฯ มีการประชุมกรรมการอำนวยการเป็นประจำทุกปีเพื่อการนำเสนอผลการดำเนินงานและปรึกษาประเด็นพิจารณาต่าง ๆ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการอำนวยการรับทราบ ดังนั้น จึงได้วางแผนกำหนดการประชุมประจำปี 2567 ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตารางเวลาได้อย่างเหมาะสม โดยมีหลักการ คือ การประชุมควรจัดอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และกำหนดการประชุมเกิดขึ้นรายไตรมาสจึงขอเสนอวันประชุมประจำปี ต่อคณะกรรมการศูนย์แก้ไขฯ เพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมฯ ดังนี้

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์แก้ไขฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30-11.30 น.

ณ ห้องประชุม Mtec อาคารเรียนรวม ชั้น 4 (ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30-11.30 น.)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์แก้ไขฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-10.30 น.

ณ ห้องประชุมบริหาร 2 ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กำลังจะถึง)