Skip to content

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-Speech Training for Occupational Therapist (OT) ครั้งที่ 2

ศูนย์เเก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม Pre-speech training for Occupational therapist (OT) ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ Nimman Convention Centre

โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมดังนี้

  • ให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กในช่วงอายุ 1-6 ปี
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหากับการพูดไม่ชัดของเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาสำหรับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
  • การส่งต่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
  • กิจกรรมฝึกการฟังแยกเสียงพูดไม่ชัดของเด็ก
  • กิจกรรมกระตุ้นการขยับของอวัยวะในการพูด
  • กิจกรรมฝึกเสียงพูดไม่ชัดสำหรับเด็ก
  • กิจกรรมวางแผนการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษา และการพูด
  • นำเสนอการวางแผนการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูดของเด็กปากแหว่ง