Skip to content

กิจกรรมค่ายฝึกพูด Speech Camp for Children with Cleft Lip and/or Palate ครั้งที่ 2

  • by

ในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุภาพร ชินชัย อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด คณาจารย์ นักแก้ไขการพูด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมค่ายฝึกพูด Speech Camp for Children with Cleft Lip and/or Palate ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว และ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลและเข้าถึงการแก้ไขปัญหาด้านการพูดการสื่อสาร ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการฝึกพูดจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในการคัดแยกปัญหาทางภาษา การพูดและการได้ยิน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางครอบครัวผู้ป่วย จากสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่