Skip to content

รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด

  • by

รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด

เนื่องด้วยวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด โดยคณะผู้บริหาร คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้แก่ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่อยู่ในการดูแลของศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ มีความยินดีและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความกรุณาสนับสนุน