Skip to content

กำหนดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ประจำปี 2566

  • by

กำหนดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ประจำปี 2566

เนื่องจากศูนย์ฯ มีการประชุมกรรมการอำนวยการเป็นประจำทุกปีเพื่อการนำเสนอผลการดำเนินงานและปรึกษาประเด็นพิจารณาต่าง ๆ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการอำนวยการรับทราบ ดังนั้น จึงได้วางแผนกำหนดการประชุมประจำปี 2566 ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตารางเวลาได้อย่างเหมาะสม โดยมีหลักการ คือ การประชุมควรจัดอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และกำหนดการประชุมเกิดขึ้นรายไตรมาสจึงขอเสนอวันประชุมประจำปี ต่อคณะกรรมการศูนย์แก้ไขฯ เพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมฯ ดังนี้

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์แก้ไขฯ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์แก้ไขฯ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-15.30น.
ณ ห้องประชุมบริหาร 2 ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่