Skip to content

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบ Smart Cleft Care ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • by

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบ Smart Cleft Care ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ผศ.นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการ บนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.พญ. พิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบ Smart Cleft Care ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกันและนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการทางการแพทย์และติดตามผลการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และแม่นยำ รวมถึงเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่ รศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่