Skip to content

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบ Smart Cleft Care ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • by

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ผศ.นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการ บนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.พญ. พิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบ Smart Cleft Care ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกันและนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการทางการแพทย์และติดตามผลการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และแม่นยำ รวมถึงเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่ รศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่