Skip to content

คณะผู้บริหารจากมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand) มอบทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูด และโครงการที่สนับสนุนการผ่าตัด

  • by

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ และ รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การ ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand) เนื่องในโอกาส มอบทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูด สำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีปัญหาด้านการพูดและการสื่อสาร โดยนักแก้ไขการพูด และโครงการที่สนับสนุนการผ่าตัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการพูดในผู้ป่วยที่มีภาวะเพดานโหว่ และเพิ่มช่องทางในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฝึกพูดอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม และ เข้าเยี่ยมชมการตรวจประเมินการพูดและการออกเสียง และเยี่ยมชมการเข้ารับการฝึกพูดของผู้ป่วย ณ ห้องตรวจเบอร์ 6 ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Tags: