Skip to content

กิจกรรมค่ายฝึกพูด Speech Camp for Children with Cleft Lip and/or Palate ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการฝึกพูดจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในการคัดแยกปัญหาทางภาษา การพูดและการได้ยิน

  • by

ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ และ รศ.ดร.สุภาพร ชินชัย อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด คณาจารย์ นักแก้ไขการพูด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมค่ายฝึกพูด Speech Camp for Children with Cleft Lip and/or Palate ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU) และ Chiang Mai Night Safari มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลและเข้าถึงการแก้ไขปัญหา ด้านการพูดการสื่อสาร ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการฝึกพูดจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในการคัดแยกปัญหาทางภาษา การพูดและการได้ยิน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางครอบครัวผู้ป่วย จากสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่