Skip to content

กิจกรรมฝึกอบรม Pre-speech training for Occupational therapist (OT) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลปัญหาทางภาษา การพูดและการได้ยินของเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

 • by

ศูนย์เเก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม Pre-speech training for Occupational therapist (OT) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)

โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม

 • ให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กในช่วงอายุ 1-6 ปี
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหากับการพูดไม่ชัดของเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาสำหรับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
 • การส่งต่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
 • กิจกรรมฝึกการฟังแยกเสียงพูดไม่ชัดของเด็ก
 • กิจกรรมกระตุ้นการขยับของอวัยวะในการพูด
 • กิจกรรมฝึกเสียงพูดไม่ชัดสำหรับเด็ก
 • กิจกรรมวางแผนการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษา และการพูด
 • นำเสนอการวางแผนการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูดของเด็กปากแหว่ง
 • วิธีการใช้งานแอพพลิเคชัน “ชวนน้องพูด”