Skip to content

Operation Smile และมูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ และนำทีมไปเยี่ยมผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลรักษา

  • by

เนื่องด้วยวันที่ 7-8 มีนาคม 2565 Operation Smile และมูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือและเพิ่มการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลฯ โดยศูนย์แก้ไขความพิการบนบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ ได้มีการแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ แนะนำระบบสิทธิการรักษาสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ พิการบริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ จากนั้น ได้นำทีมเยี่ยมชมหน่วยบริการสำหรับให้การดูแลรักษาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รวมถึงได้นำทีมไปเยี่ยมผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลรักษาของศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ ณ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

#ศูนย์แก้ไขความพิการเชียงใหม่
#Operationsmile
#OSI
#ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#CMUcraniofacial
#SCFCCMU
#SCFCCENTER