Skip to content

จัดอบรมหัวข้อ “Cleft lip and cleft palate patient management for good functional outcome” เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาล สร้างองค์ความรู้ ในการดูแลผู้ป่วย และการบรรยายจากศัลยเเพทย์ โสต สอ นาสิก นักเเก้ไขการพูด นักกิจกรรมบำบัด เเละทีมพยาบาล เป็นต้น

  • by

รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช หัวหน้าภาควิชาศัลยกรรมศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับ การ จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Cleft lip and cleft palate patient management for good functional outcome ”ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาล สร้างองค์ความรู้ ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย เป็นแนวทางในการทำงาน ตลอดจนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน ในแต่ละบริบท และรับฟังการบรรยายจากวิทยากรมากความสามารถ ที่รวมสหสาขาวิชาชีพได้เเก่ ศัลยเเพทย์ โสต สอ นาสิก นักเเก้ไขการพูด นักกิจกรรมบำบัด เเละทีมพยาบาล เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) จำนวน 112 ท่าน