Skip to content

รับมอบเงินบริจาค จากรองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย

  • by

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย บริจาคสมทบ“กองทุนคณะแพทยศาสตร์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ” วันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศรีษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่