Skip to content

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานศูนย์ฯ โดยอาราธนาพระสงฆ์มาแสดงปาฐกถาธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

  • by

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานศูนย์ฯ โดยอาราธนาพระสงฆ์มาแสดงปาฐกถาธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชั้น 3 ตึกตะวันกังวานพงษ์ และชั้น 1 ตึกสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่