Skip to content

ให้การต้อนรับบุคลากรศูนย์ตะวันฉายคณะแพทย์ศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยใช้เครื่องมือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ (MobiiScan)

  • by


      ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับบุคลากรศูนย์ตะวันฉายคณะแพทย์ศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ รศ.ทพ.ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก และผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา ดูงานในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ชั้น 3 อาคารตะวันกังวานพงศ์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยใช้เครื่องมือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้(MobiiScan)ในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่