Skip to content

Blog

กิจกรรมโครงการ SPEECH CAMP ครั้งที่ 2

  • by

กิจกรรมโครงการ SPEECH CAMP ครั้งที่ 2 ตรวจวินิฉัยประเมินด้านต่าง ๆ และกิจกรรมให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ทัศนศึกษา ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2566 เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30-16.00 น. (เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น) ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว พิกัด : https://goo.gl/maps/b6U1PU6eMNc7Zxbu5 ติดต่อสอบถาม… Read More »กิจกรรมโครงการ SPEECH CAMP ครั้งที่ 2

รับมอบเงินบริจาค จากรองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย

  • by

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย บริจาคสมทบ“กองทุนคณะแพทยศาสตร์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-Speech Training for Occupational Therapist (OT) ครั้งที่ 2

ศูนย์เเก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม Pre-speech training for Occupational therapist (OT) ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ Nimman Convention Centre โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมดังนี้

พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิชาการ วิจัย พัฒนาระบบบริการ การบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะในพื้นที่เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 1 โซนล้านนา 1 ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ เครือข่ายสุขภาพที่ 1 โซนล้านนา 1”

  • by

พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิชาการ วิจัย พัฒนาระบบบริการ การบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะในพื้นที่เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 1 โซนล้านนา 1 ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ เครือข่ายสุขภาพที่ 1 โซนล้านนา 1”

กิจกรรมค่ายฝึกพูด Speech Camp for Children with Cleft Lip and/or Palate ครั้งที่ 2

  • by

ในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุภาพร ชินชัย อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด คณาจารย์ นักแก้ไขการพูด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมค่ายฝึกพูด Speech Camp… Read More »กิจกรรมค่ายฝึกพูด Speech Camp for Children with Cleft Lip and/or Palate ครั้งที่ 2

รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด

  • by

รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด เนื่องด้วยวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด โดยคณะผู้บริหาร คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้แก่ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่อยู่ในการดูแลของศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ… Read More »รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  • by

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  • by

ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  • by

ประกาศศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  • by

ประกาศศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์