Skip to content

Blog

รับมอบเงินบริจาค จากรองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย

  • by

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย บริจาคสมทบ“กองทุนคณะแพทยศาสตร์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพเด็กที่มีภาวะปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ ภายใต้โครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” จ.เชียงใหม่ (รุ่นที่ 1)

  • by

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพเด็กที่มีภาวะปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ ภายใต้โครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” จ.เชียงใหม่ (รุ่นที่ 1) ในวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารตะหล้อม ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ประจำปี 2566

  • by

เนื่องจากศูนย์ฯ มีการประชุมกรรมการอำนวยการเป็นประจำทุกปีเพื่อการนำเสนอผลการดำเนินงานและปรึกษาประเด็นพิจารณาต่าง ๆ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการอำนวยการรับทราบ ดังนั้น จึงได้วางแผนกำหนดการประชุมประจำปี 2566 ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตารางเวลาได้อย่างเหมาะสม โดยมีหลักการ คือ การประชุมควรจัดอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และกำหนดการประชุมเกิดขึ้นรายไตรมาสจึงขอเสนอวันประชุมประจำปี ต่อคณะกรรมการศูนย์แก้ไขฯ เพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมฯ ดังนี้

รับมอบเงินบริจาคจากวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม

  • by

เนื่องด้วยวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน ร่วมด้วย บุคลากรศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินทุนจากวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้แก่ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ ทางศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ มีความยินดีและขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความกรุณาสนับสนุน หากผู้มีจิตศรัทธาท่านใดประสงค์บริจาคเงิน สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก” เลขที่บัญชี : 566-404844-0 (ธนาคารไทยพาณิชย์)… Read More »รับมอบเงินบริจาคจากวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม

ปฎิทินการออกเครือข่าย Cleft Clinic โรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปี 2566

  • by

ศูนย์เเก้ไขความพิการบนใบหน้าเเละกะโหลกศีรษะ ฯ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ออกหน่วยให้บริการ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเดินทางกาชาด และการให้คำปรึกษาเกี่ยวการรักษากลุ่มผู้ป่วยโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ ชั้น 1 หน้าห้องตรวจศัลยกรรม ทุกวันจันทร์ – พุธ (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่📞 ​โทรศัพท์: 053-935177 หรือ Call Center: 093-1409444📱… Read More »ปฎิทินการออกเครือข่าย Cleft Clinic โรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปี 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบ Smart Cleft Care ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • by

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ผศ.นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการ บนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.พญ. พิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบ Smart Cleft Care ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร… Read More »พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบ Smart Cleft Care ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เข้าตรวจเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค : การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (PDSC Cleft lip cleft palate)

  • by

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.นพ.ธนวัฒน์ วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ อ.ผ่องพรรณ จันธนสมบัติ… Read More »สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เข้าตรวจเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค : การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (PDSC Cleft lip cleft palate)

รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท Boy2girlz โดยคณะผู้บริหาร คุณเฉลิมพล และ คุณพิชามญชุ์ ฉิมจารย์

  • by

เนื่องด้วยวันที่ 11 มกราคม 2566 รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช และ ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท Boy2girlz โดยคณะผู้บริหาร คุณเฉลิมพล และ คุณพิชามญชุ์ ฉิมจารย์ เพื่อเป็นทุนในการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่อยู่ในการดูแลของศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ มีความยินดีและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความกรุณาสนับสนุน

คณะผู้บริหารจากมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand) มอบทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูด และโครงการที่สนับสนุนการผ่าตัด

  • by

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ และ รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การ ต้อนรับ… Read More »คณะผู้บริหารจากมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand) มอบทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูด และโครงการที่สนับสนุนการผ่าตัด

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 16

  • by

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 16 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 #ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ #คณะเเพทยศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม